جهاد کشاورزی اصفهان

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در تاریخ اسفند ماه سال 1362 با 392 عضو و با سرمایه اسمی 1/392/000ریال فعالیت خود را شروع نمود